Akademik ÇalışmalarA. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:


C. Yazılan Ulusal, Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:


 • C1. Güneş, S. (2015). The Analysis of Long Tail Effect and Design Issues on the Turkish On-Line Small Domestic Appliance Market, eds. Tevfik Balcıoğlu, A Whiter Shade of Tale: Turkish Design Studies, YEM Yayın, İstanbul (Baskıda).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


F. Diğer yayınlar:


Yayınları hakkında görüşlerinizi bana bildirin

Atıflar

 Güneş, S. (2005). Kent Mobilyası Tasarımında Disiplinler Arası Etkileşim. Planlama/TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 33, 92-96.

 • 1. Bayraktar, N., Tekel, A., & Ercoşkun, Ö. Y. (2008). Ankara Atatürk Bulvarı Üzerinde Yer Alan Kentsel Donatı Elemanlarının Sınıflandırılması, Değerlendirilmesi Ve Kent Kimliği İlişkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1), 105-118. 
 • 2. Güremen, L. (2011). A Research About Urban Furniture in The Aspect of Urban Identity and Aesthetics Within the Example of Amasya Province. Social Sciences, 6(2), 254-291.
 • 3. Aksu, Ö. V. (2012). Kent Mobilyaları Tasarımında Özgün Yaklaşımlar. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(6), 373-386. 
 • 4. Ghorab, P., & Caymaz, G. F. Y. (2015). Evaluation of Street Furniture According to Basic Design Principles. International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME), 4(3), 757-772. 
 • 5. Şişman, E. E., & Gültürk, P. (2016, April 21-21). Kent Mobilyalarının Kent Estetiğine Katkısı. In I. Gülbayı.  Imuco. 369-377. Antalya: IMUCO. 
 • 6. Düzenli, T., Yılmaz, S., & Özkan, D. G. (2017). Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Donatı-Mekân İlişkisinin Kurgulanması. Journal of International Social Research, 10(48), 478-485.
 • 7. Ertaş, Ş. (2017). Tarihi Çevre İçinde Kent Mobilyaları Tasarımına Yönelik Bir Yöntem Önerisi: Konya Sille. The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University 8(1), 78-95.
 • 8. Öztürk, S., & Kılıç, I. Ö. (2017). Woody Allen Sinemasında Bir İletişim Mekânı Olarak Banklar. Akdeniz İletişim, (27), 182-200.
 •  9. Sönmez, E., Sandıklar, Z., & Torun, A. (2017). Konya/Sille Kimlik Bileşenlerinin Anlatılan Tarih Tasarım Yarışmaları İle Yorumlanması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(62), 233-249.  

Güneş, S. (2012). Türk Toplumu Ve Otomobil. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,  (25), 213-230.

 • 1. Kılıç, N. P. (2014). Yeni Kapitalizm Kültüründe Otomobil Reklamları: Audi ve Skoda Reklamları Örneği. Akdeniz İletişim, 22, 107-129. 
 • 2. Aycan, Ş., & Aycan, N. (2014, May 21-23). Trafiğin Yazılı Olmayan Kurallarının Kadın Sürücü Ayağı. In T. Durna. 5.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi. 63-72. Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü. 
 • 3. Aycan, Ş., & Aycan, N. (2014, May 21-23). Sürücülerin Kolektif Bilinç Analizi: “Kamyon Yazıları”. In T. Durna. 5.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi. 63-72. Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü. 
 • 4. Aritan, T., & Akyüz, A. M. (2015). An Analysis On Consumers' Brand Loyalty and Preferences Towards Car Brands. International Journal of Management Economics & Business, 11(26), 195-200.
 • 5. Bayatlı, N. Y. (2015). Irak Coğrafyasında Tespit Edilen Araç Üzeri Edebî Yazıların Folklor ve Halk Edebiyatı Çerçevesinde İncelemesi. Alustath, 1(215), 87-104. 
 • 6. Duruiz, L. (2016). Turkish Men's Affair with Cars. Mobility in History, 7(1), 123-132.
 • 7. Akgül, A. (2016). Yıpranan Nesne, Kaybolan Benlik: Fikrimin İnce Gülü Üzerine Psikanalitik Bir İnceleme. Monograf, (5). 151-171. 
 • 8. Özpay, O. (2017). Bir Toplumsal Dönüşüm Unsuru Olarak Ulaşım Araçlarının Türk Sinemasındaki Yansımaları. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 9(2), 217-236.
 • 9. Yılmaz, S., Taştan, D. K., Ecek, D. N., & Çınar, A. G. E. (2017). Otomotiv Sektörünün Dünyada Ki Ve Türkiye’de Ki Değişimi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 7(3), 685-695.
 • 10. Tunç, H. (2018). Kişilerin Alman Marka Otomobil Tercihlerinde Bazı Tutum ve Davranışların Rolü: Bölgesel Bir Uygulama. Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 3(1), 29-43. 
 • 11.  Yılmaz, Ü. A. (2018). Araba Arkası Yazılar Ve Folklorun Beş İşlevi. Milli Folklor, 30(118). 49-62.   


Güneş, S. (2010). Yeraltı Mekânı ve Kavramının Toplum ve İmgelem Üzerine Etkisi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(2), 125-39.

 • 1. Balkaya, A. (2014). Halk Anlatılarında Kuyunun İşlevselliği Üzerine Bir Okuma. Milli Folklor, 26(102), 53-64. 
 • 2. Özgün, E. (2016). Üç Kuşak Mucidin Bilincinden Yansıyan Bir Mekân: Kitab-Ül Hiyel’de Kuyunun İşlevleri. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (6), 399-408. 
 • 3. Sepetçi, T. (2016). Levi-Strauss ve Roland Barthes’ ın Yaklaşımıyla “God Of War III” Oyununun Mitsel Çözümlemesi. Dijital Medya, 528, 488-507.
 • 4. Çalğıcı, P. K. (2016). Çevre Psikolojisi Kavramlarıyla bir Filmin Analizi: Thx 1138. METU Journal of the Faculty of Architecture, 30(2). 63-80.
 • 5. Şen, M. (2016). Yusuf Atılgan’ın “Bodur Minareden Öte” Öyküsünde Mekânın Diyalektiği Üzerine. İdealkent, 7 (18), 304-313. 
 • 6. Uluışık, P. Y. (2018). Sibirya Sahası Türk Destanlarında Yeraltı Dünyası, Ankara: PEGEM Akademi.

Güneş, S. (2011). Design Integration and Organisational Routines. A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 8(2), 122-136.

 • 1. Güneş, S., Togay, A., & Güneş, Ç. (2015). Katma Değer ve Kalkınma Bağlamında Ürün Tasarımı. Sanat ve Tasarım Dergisi, (16), 97-112.
 • 2. Blanchard, P., Crubleau, P., Christofol, H., & Richir, S. (2017). Modelling Industrial Design Contribution to Innovative Product or Service Design Process in a Highly Constrained Environment. In TRIZ–The Theory of Inventive Problem Solving (pp. 63-83). Springer, Cham.

Güneş, S. (2011). Değer Yaratma Bağlamında Güncel Dört Yenilik Modeli. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(7). 71-89. 

 • 1. Sazyek, H. (2012). Türk Edebiyatının İlk Avangart Hareketi:" Yeni Lisan". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2012, 24, 113 – 136.
 • 2. Altındağ, E., & Kazdal, Ö. S. (2014). The Effects of Chaos Theory, Six Sigma and Blue Ocean Approach on Firm Performance at Family Firms: An Empirical Study in Turkey. American Journal of Business and Management, 3(1), 39-51.
 • 3. Altındağ, E. (2017). Current Approaches in Change Management. In Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 223-250). IGI Global.
 • 4.  Bilge, B. (2017). Yıkıcı Teknolojilerin Belirlenmesi. The Journal of Defense Sciences, 16(1), 57-83.
 • 5. Taşkın, E., Demirağ, F. (2017). Effects Of Customer Engagement Behavıor On Customer Loyalty. PressAcademia Procedia, 3(1), 599-608.  
 • 6.  Ağraş, S., Atbaş, F., Şeyba, E. (2017). Mavi Okyanus Stratejisi: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler. Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 2(2), 126-144. 
 • 7.  Amarat, M., Akbolat, M., Ünal, Ö. Baş, T. (2018). Özel Sağlık Sektöründe Mavi Okyanus Stratejisi. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 125-141. 
 • 8.  Albayrak, G., Beybur, M. (2018). In Investigation on the Implementation of Blue Ocean Strategy in Participation Bank Located in Turkey. Journal of Economics Bibliography, 5(3). 186-192. 
 • 9. Gündüz, Ş. (2018).Yükseköğretimde Mavi Okyanuslar. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(3), 116-120. 

Güneş, S. (2012). Türk Çay Kültürü Ve Ürünleri. Milli Folklor, 24(94).234-251.

 • 1. Üstün, Ç., & Demirci, N. (2013). Çay Bitkisinin (Camellia Sınensıs L.) Tarihsel Gelişimi Ve Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi. In S. Beritan (Eds). II Rize Kalkınma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 175-186. 
 • 2. Özer, B., Duran, V., Hızlı, S., & Çınar, G. Erasmus Programıyla Türkiye’ye Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türk Kültürü Ve Yaşayışı Hakkındaki Düşünceleri. Gençlik Ve Kültürel Mirasımız (pp. 347-358). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 
 • 3. Göde, H. A., & Tatlıcan, A. G. N. (2016). Geleneksel Isparta Ekmeği Etrafında Şekillenen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Turistik, Eğitimsel ve Ekonomik İşlevlerinin Yaratılmasına Yönelik Yaklaşımlar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 125-143. 
 • 4. Sabbağ, Ç., & Yarullina Yıldırım, R. (2017). Anadolu Ve Kazan Tatar Türk Geleneklerinde Yeme İçme Kültürünün Yeri. Journal Of International Social Research, 10(51). 1344-1355. 
 • 5. Yelmi, P. (2016). Protecting contemporary cultural soundscapes as intangible cultural heritage: sounds of Istanbul. International Journal of Heritage Studies, 22(4), 302-311.
 • 6. Eröz, S.S., & Bozok, D. (2018). Çay Turizmi ve Rize İli Potansiyeli. Third Sector Social Economic Review, 53(3), 1159-1176.

Gunes, S. (2012). Design entrepreneurship in product design education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51, 64-68.

 • 1. Belidis, A., Vlachakis, S., & Chatzichristos, C. (2103). Entrepreneurial Education and Training in the Tertiary Level Institutions of Greece. New Horizons in Industry, Business and Education, 37-43. 
 • 2. Cantaragiu, R., & Hadad, S. (2013, September). The importance of play in overcoming fears of entrepreneurial failure. In European Conference on Knowledge Management (p. 833). Academic Conferences International Limited.
 • 3. Yari, A., Toulabi, Z., & Pourashraf, Y. (2013). Designing propensity to entrepreneurship paradigm in Ilam universities (structural equation model approach). J Novel Appl Sci, 2, 872-880.
 • 4. Møller Nielsen, L., Wikström, A., & Tollestrup, C. (2013). Design based entrepreneurship. In DS 75-3: Proceedings of the 19th International Conference on Engineering Design (ICED13) Design For Harmonies, Vol. 3: Design Organisation and Management, Seoul, Korea 19-22.08. 2013.
 • 5. Temeltaş, H., & Er, Ö. (2014) Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminin Girişimcilik Açısından Değerlendirilmesi. UTAK 2014 Bildiri Kitabı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk, 79-89.
 • 6. Del Giorgio Solfa, F., & Sierra, M. S. (2015). Contributions To İnclusive Economic Growth İn Argentina: İntegrating Design, Marketing And Entrepreneurship For Local Development İn Buenos Aires Province. Relevance of Competition & Regulatory Reforms in Pursuing Sustainable Development Goals (SDGs) in Developing Countries.
 • 7. Tung F., Huang P. (2016). A Study on Value Chain Analysis of Design Entrepreneurship in Taiwan. Journal of Design, 21(2). 49-64.
 • 8. Lynch, P., & Aqlan, F. (2016, October). Filling the skills gap in US manufacturing: Promoting internships and co-op experiences and integrating industrial engineering courses to improve student design and manufacturing knowledge. In Frontiers in Education Conference (FIE), 2016 IEEE (pp. 1-8). IEEE.
 • 9. Del Giorgio Solfa, F., & Sierra, M. S. (2016). Contributions to inclusive economic growth in Argentina: integrating design, marketing and entrepreneurship for local development in Buenos Aires Province. In Pursuing Competition and Regulatory Reforms for Achieving Sustainable Development Goals (pp. 122-144)  Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata. 
 • 10. Jahani, S., Abedi, H., Elahi, N., & Fallahi-Khoshknab, M. (2016). Iranian entrepreneur nurses’ perceived barriers to entrepreneurship: A qualitative study. Iranian journal of nursing and midwifery research, 21(1), 45.
 • 11. Echeverri, D. (2017). Crafting Digital Strategies: Empathy, Technology and Design Education. The Asian Conference on Technology in the Classroom 2017. The International Academic Forum.
 • 12. Hung, W.K. & Chen, L.L.(2017). Investment Reasons, Development Courses and Industrial Linkages of Industrial Design Studios Founded by Foreigners in Taiwan, Journal of Design, 22(2),25-48.
 • 13. Habash, R. (2017). Green Engineering: Innovation, Entrepreneurship and Design. CRC Press.

Güneş, S. (2008). Kalkınma ve Gelişme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarım Disiplininin Yeri: Ar-Ge Teşvikleri. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1). 64- 75.

 • 1. Güneş, S. (2012). Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye’de Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi. Tasarım+ kuram dergisi, 8(13), 48-60.

Güneş, S. (2012). Organik Toplum Düşüncesi Bağlamında Küresel Beyin Kavramı ve Küresel Yaratıcılık. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(4), 115-121.

 • 1. Bodur, G. (2017). Fab Lab Ve Bulut Tabanlı Tasarım Uygulamaları İle Dijital Çağda Tasarımcının Değişen Rolü. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 5(2), 37-52.

Güneş, S. (2012). Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye’de Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi. Tasarım+ kuram dergisi, 8(13), 48-60.

 • 1. Karabatak, İ. and Soyupak, O. (2013) Özgür, Özgün, Öznel Eğitimi: Sanat ve Tasarım 6. Uluslararası Öğrenci Trienali Sempozyumu 3-7 Haziran 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • 2. Balcıoğlu, T., & Emgin, B. (2014). Recent Turkish Design Innovations: A Quest for Identity. Design Issues, 30(2), 97-111.

Güneş, S. (2009). Silah, Tasarım ve Kalashnikov Ak-47. Sanat ve Tasarım, 1(4).35-52.

 • 1. Erdönmez, S. S., & Guneş, S. (2015). Ethic Conscience in Product Design. Global Journal on Humanites & Social Sciences 3, 157-162.

Güneş, S. (2012). Wisdom of Firms Versus Wisdom of Crowds. International Journal of Business, Humanities & Technology, 2(3), 55-60.

 • 1. Tamosiunaite, R., & Balezentis, A. (2013). How Useful and Possible Collective Intelligence Technologies Are in Programming of Public Sector's Decisions?. Socialines Technologijos, 3(2), 415-431. 
 • 2. Wong, T. Y., Peko, G., Sundaram, D., & Piramuthu, S. (2016). Mobile Environments and Innovation Co-Creation Processes & Ecosystems. Information & Management, 53(3), 336-344.
 • 3. Colistra, R., & Duvall, K. (2017). Show Me the Money: Importance of Crowdfunding Factors on Backers’ Decisions to Financially Support Kickstarter Campaigns. Social Media+ Society, 3(4), 1-12. 

Gunes, S. (2012). Economics Education in Industrial Design,  Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 47, 1353-1357.

 • 1. Lijun, C., & Lina, W. (2013). Selection Model of Superior Industries Based on Principal Component. International Journal of Digital Content Technology and its Applications, 7(6), 584.

Güneş, S. (2010). Türk Zekâsı ve Girişimcilik. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, 2(3), 255-277. 

 •   1. Uğurlu, Ö, Y. (2108). Girişimcilik Olgusunun Türk Atasözlerinde İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(41), 128-146.

Güneş, S., Togay A., Güneş, C. (2015). Katma Değer ve Kalkınma Bağlamında Ürün Tasarımı. Sanat ve Tasarım Dergisi, 16, 97-112. 

 • 1. Anuşlu, M. D., Anuşlu, T. (2018). Applicatıon of Big Data Visualization With Agricultural Value-Added of All Countries. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 10(2), 93-98.


Balcilar, M., Özdemir, Z.A., Shahbaz, M. Gunes, S. (2017). Does Inflation Cause Gold Market Price Changes? Evidence On The G7 Countries From The Tests Of Nonparametric Quantile Causality İn Mean And Variance. Applied Economics, 1, 1-19. 

  

 • 1. Shahzad, S. J. H., Mensi, W., Hammoudeh, S., Sohail, A., & Al-Yahyaee, K. H. (2018). Does gold act as a hedge against different nuances of inflation? Evidence from Quantile-on-Quantile and causality-in-quantiles approaches. Resources Policy

Gizlilik Politikası

Eserlere ait tüm telif hakları yazara ve  adı geçen tüm yazarlar varsa devredilen yayıncıya aittir.